Regulamin

I. Informacje ogólne

Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem platformy PhiloNewYork.com , działającej pod adresem internetowym: www.philonewyork.com
DEFINICJE
Właściciel platformy
www.philonewyork.com
Philo New York
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
Philo Anna Kociuga
ul.Rzgowska 24
93-172 Lodz
NIP: 729-246-3063
REGON: 10179791
adres poczty elektronicznej: biuro@philonewyork.com
numer telefonu: +48 794340794
Sprzedawca –
Philo Anna Kociuga
Zamawiający/Klient – jest to osoba fizyczna (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
i ukończone 18 lat), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
posiadająca zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
Platforma www.phionewyork.com - rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym
www.philonewyork.com służącą do prezentacji towarów oferowanych przez sklep oraz składaniu i ewidencjonowaniu zamówień.
Towar /Produkt/Produkty - są to towary oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie
internetowym i stacjonarnym.
Cena - jest to cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia
towaru. Ceny towarów znajdujących się na platformie www.phionewyork.com wyrażone są w złotych polskich i
uwzględniają podatek VAT.
Dostawca - jest to firma kurierska współpracująca ze sprzedawcą ("Firma Kurierska") .
Koszt dostarczenia towaru – są to opłaty za dostawę towaru do zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na
platformie www.philonewyork.com podczas dokonywania przez zamawiającego zamówienia towaru.
Zamówienie – jest to zestaw towarów określonych do realizacji przez zamawiającego w formie elektronicznej,
zgodnie z niniejszym regulaminem.
1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawarta między Zamawiającym
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r(Dz.U. 1964 nr 16, poz.93 ze zm.).
Konto– oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta dane podane
przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – informator za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia
wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści
kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie
Internetowym.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.philonewyork.com
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
1. II.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1.1. 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera
podatek VAT.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem
4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1.Udostępnione są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
payPal
karta płatnicza/kredytowa
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z Państwa
wyborem przed złożeniem zamówienia.
3. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności
elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Zamawiający jest obowiązany do dokonania płatności w terminie
7. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Zamawiający jest zobowiązany do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
IV. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU
1.2. 1. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. Odbiór osobisty - usługa bezpłatna
Adres odbioru :
Przesyłka kurierska - Kurier DHL lub UPS - 1 paczka do 25 kg – 25 PLN
przesyłka kurierska pobraniowa DHL lub UPS - 1 paczka do 25 kg – 25 PLN
2. Termin dostawy produktów do Klienta - wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu
lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
Początek biegu terminu dostawy produktu liczymy w następujący sposób:
dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
- w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
-w przypadku odbioru osobistego produktu - do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w
trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do
odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 dni
roboczych. O gotowości produktu do odbioru Zamawiający zostanie dodatkowo poinformowani e-mailem na
podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Początek biegu terminu gotowości towarów
do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
-w przypadku wyboru , płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub
konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
- w przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie
zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie
rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji w drodze
jednoznacznego oświadczenia
- pisemnie na adres: Philo ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Lodz, Poland
-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ania@philonewyork.com
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
- w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu , której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczenia.
W przypadku niezgodności lub wykonywania prawa odstąpienia od umowy towar może być zwrócony z
zastrzeżeniem:
Towar musi być zwrócony bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od daty
zawiadomienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
Towar musi być zapakowany tak aby nie został uszkodzony w czasie transportu (w miarę możliwości w ich
oryginalnym opakowaniu) i w idealnym stanie do odsprzedaży (nie uszkodzony i nie noszony przez klienta),
wraz z wszelkimi akcesoriami i oryginalnymi etykietami nie zdjętymi .
Produkty nie mogą być używane poza to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i właściwego
funkcjonowania produktu. Muszą zatem nie wykazywać żadnych oznak użytkowania poza czas niezbędny do
przymierzania. Muszą być w idealnym stanienadajacym się do dalszej sprzedazy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpienia od
niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosi
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Zgodnie z art 34 ust. 2 Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Należy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar
przed upływem terminu 14 dni.
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
VI.REKLAMACJE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za
wady fizyczne i prawne.
Klient na prawo po wykryciu wady (przed upływem terminu ważności produktu spożywczego)
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.
W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do oświadczenia lub żądania.
Klient zobowiązany jest dostarczyć (przesłać) wadliwy towar na nasz koszt na adres:
Philo Anna Kociuga ul.Rzgowska 24
93-172 Lodz
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu
wydania Klientowi towaru, ale przed upływem terminu ważności podanym na opakowaniu
Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia
się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.
Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i
organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z
prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały
zastosowanie w zakresie umów z nami.
VII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedawca.
1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili
możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w
celu realizacji zamówień przez sklep zostały zawarte w zakładce „ Polityka Prywatności i Ochrona Danych
Osobowych”
VIII. Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również
w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z
obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa
w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na
wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni
przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do
obowiązującego stanu prawnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy
prawne. (Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenckich z 30.05.2014) Kwestie sporne, jeśli Klient
wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach
Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego
rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy
miejscowo i rzeczowo.